Thursday, September 16, 2010

സ്വാശ്രയ കച്ചവടം അവതാളത്തിലാകുന്നു...

dëo® T¥l¢c¤ 50 mYh¡c« h¡t´¢¿¡·l¨j o§¡±mi ¨hV¢´v ©J¡©qQ¢v c¢¼® d¤s·¡´X¨h¼® ©Jjq ¨¨p©´¡TY¢ D·jl¢¶¤. ¨¨p©´¡TY¢i¤¨T Cª D·j©l¡¨T 88 l¢a¬¡tÏ¢Jq¤¨T g¡l¢ Ac¢m®O¢YY§·¢k¡i¢j¢´¤Ji¡X®.

¨hV¢´v Jªxo¢v He® Cɬi¤¨T h¡caß¹w Ac¤oj¢µ® ¨hV¢´v o£×¤ kg¢´¡u ±d©lmc  dj£È Qi¢´X«. ±d©lmc dj£Èi¢v p¡Qj¡J¤l¡u dëo® T¥l¢c¤ 50 mYh¡c« h¡t´¡X® Jªxo¢v  c¢n®Jtn¢µ¢j¢´¤¼Y®. F¼¡v 2007~2008 J¡kiql¢v ±J¢o®Y¬u h¡©cQ®¨hÊ® ¨hV¢´v ©J¡©qQ¤Jq¢v ±d©lmc« ©cT¢i 80H¡q« l¢a¬¡tÏ¢Jw´® dëo® T¥l¢c¤ 50 mYh¡c« h¡t´¢¨¿¼® JÙ® ¨hV¢´v Jªxo¢v H¡e® Cɬ Cl¨j d¤·¡´¢i¢j¤¼¤. 
 
പല ഘട്ടങ്ങളിലായി വന്ന കേസുകളെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കോടതികള്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ കുട്ടികള്‍ക്ക് പടനം തുടരാന്‍ അവകാശമില്ലെന്നും പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 

Jªxo¢k¢¨Ê Cª Y£j¤h¡c·¢¨cY¢¨j l¢a¬¡tÏ¢Jw cvJ¢i ptQ¢i¡X® C©¸¡w ¨¨p©´¡TY¢ Y¾¢iY®. ±J¢o®Y¬u h¡©cQ®¨hÊ¢¨Ê J£r¢v  lj¤¼ Q¥f¢k¢ h¢nu, Ahk, d¤n®dL¢j¢ Y¤T¹¢i ©J¡©qQ¤Jq¢¨k 52 l¢a¬¡tÏ¢J¨qi¤« F«.C.Foæ¢¨Ê J£r¢k¤¾ Hj¤ ¨hV¢´v ©J¡©qQ¢¨k 36 l¢a¬¡tÏ¢J¨qi¤h¡X® l¢b¢ f¡b¢´¤J. Cª l¢a¬¡tÏ¢Jw´® dUc« Y¤Tj¤l¡u Cc¢ ©hv ©J¡TY¢i¤¨T Ac¤hY¢ ©lX«.

dëo® T¥l¢c¤ 50 mYh¡c« h¡t´¢¿¡· ഡോക്റ്റര്‍മാര്‍ നമ്മെ ചികില്‍സിച്ചാലുള്ള കാര്യമോര്‍ത്തു നോക്കൂ .....

No comments: